Vedtekter, markagrenser og rapporter
Vedtekter

Bærekraftig Follo skal være:

  • Et forum for meningsutveksling og spredning av kunnskap om bærekraftig utvikling i Follo.
  • En pådriver for mobilisering av befolkningen og etablering av egnede møteplasser og nettverk i den enkelte kommune.
  • En aktiv medspiller i de regionale utviklingsprosessene, med spesielt fokus på bærekraftig arealbruk og infrastruktur (regionalt markaråd).
  • En pådriver for Follorådet og andre interkommunale organisasjoner i Follo.
  • En støtte for lokale representanter i viktige saker.

vedtekter.pdf

 
Follomarka
 
Markagrenser Frogn

Arbeidsdokumenter og informasjon om markagrenser og verdisetting av markaområder for Frogn:

 
Markagrenser Vestby

Her kommer det arbeidsdokumenter og informasjon om markagrenser, verdisetting av markaområder for Vestby

Hjemmeside FNF Vestby

 
Markagrenser Oppegård

Naturvernforbundet Oppegård 

 
Markagrenser Ski

Naturvernforbundet lokkallag 

 
Markagrenser Nesodden

Nesoddmarkas Venner er etablert

 
Markagrenser Ås

 Naturvernforbudet Ås

 
Markagrenser Enebakk

 

 
Hva er norsk natur verdt?

For første gang i Norge skal den økonomiske verdien av naturen og dens tjenester utredes.

SkogEt offentlig utvalg skal beregne verdien av naturmangfoldet i Norge slik at vi blir bedre i stand til å se verdien av en velfungerende natur og de tjenestene naturen gir oss. Utvalget skal ledes av adm.dir i Norsk Industri Stein Lier-Hansen.

Les pressemelding fra Miljøverndepartementet 28.10.2011


 
Verneområder i Follo

Verneomrder forside
I Follokommunene er det omkring 40 områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Det innebærer at naturverdierne skal ivaretas gjennom målrettet forvaltning, aktiv skjøtsel og informasjon. Nå har Bærekraftig Follo laget en brosjyre for å spre kunnskap om hvilke verneområder som finnes og hvilke regler som gjelder i verneområdene. Brosjyren er utarbeidet med økonomisk og faglig bistand fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Brosjyren kan lastes ned her.

 

 
Veileder til naturmangfoldloven

Veileder naturmangfoldlovenMiljøverndepartementet har laget en veileder til naturmangfoldloven kapittel II. Veilederen gir innsikt i hvordan hensynet til naturmangfold skal vektlegges, avveid mot andre samfunnsinteresser. I veilederen finner du et bredt utvalg av eksempler på saker som berører naturmangfold. Veilederen omhandler naturmangfoldloven kapittel II om alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk.

Veilederen kan lastes ned på miljøverndepartementets nettsider.

Det finnes også en veileder til naturmangfoldlovens forskrift om utvalgte naturtyper. Den kan lastes ned her.

 
Follorådets Regionale Føringer

Folloradets reg foringerRapporten er et bidrag i arbeidet for å få en større grad av samstemthet om regionale tema som transport- og kollektivutvikling, utbyggingsmønster og grønnstruktur. Hensikten er å skape et felles fundament for rullering av de enkelte kommuneplaner som kan skape grunnlag for best mulige regionale løsninger for Follokommunene, til beste for verdiskaping og velferd for innbyggerne i regionen.

Follomarka omtales på s.16 - 19. Her står det blanta annet at: "Follorådet tar initiativ til å identifisere og avgrense hvilke områder som til sammen kan utgjøre Follomarka, hvilke interesser (skogbruk, friluftsliv, naturvern, mv) som gjør seg gjeldende og hvordan Follomarka kan forvaltes".

 Follorådets regionale føringer ble vedtatt i ordføremøte 25.09.2009.

 
Temaveileder: Landbruk

Temaveileder landbrukEn viktig oppgave i arealplanleggingen er å sikre jordressursene og verdifulle kulturlandskap. Vern om jordbruksarealene er en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan jordbruksarealene kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Veilederen er praktisk rettet og viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ivareta landbrukshensyn i arealplanlegging, og inneholder også ulike eksempler på dette. 

 Veilederen er primært rettet mot kommunene og deres arbeid med kommuneplanlegging.

Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven.

 


RocketTheme Joomla Templates